Όροι Προωθητικής Ενέργειας "ΚΡΕΠΑ 1+1"

  1. Αντικείμενο: Η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΕΑΤ ΚΕΝΤΡΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και με διακριτικό τίτλο “BEAT snack & coffee”, που εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής, επί της οδού Λ.Αθηνών με αρ. 284, τηλ: 2102835859, με ΑΦΜ 800440702 της Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ (εφεξής η «Εταιρεία»), διοργανώνει ενέργεια «ΚΡΕΠΑ 1+1 ΔΩΡΟ» με αντικείμενο την χορήγηση 1 Κρέπας ΔΩΡΟ με την αγορά 1 ΚΡΕΠΑΣ (εφεξής η «Ενέργεια»).
    Η Ενέργεια διέπεται από τους ακόλουθους όρους (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και θα βρίσκονται διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια της Ενέργειας, στο website της Εταιρείας https://www.b-eat.gr/oroi-proothitikon-energeion/

  2. Διάρκεια της Ενέργειας: Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 28-02-2023 (εφεξής η «Έναρξη της Ενέργειας») έως και την 14-03-2023 (εφεξής η «Λήξη της Ενέργειας »). Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στην Ενέργεια από 28/02/2023 μέχρι και 14/03/2023 και μπορεί να παραλαμβάνει τη ΔΩΡΕΑΝ ΚΡΕΠΑ έως και τις 14/03/2023. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη Λήξη της Ενέργειας παύει η δυνατότητα παραλαβής του εκάστοτε δωρεάν προϊόντος Κρέπας.

  3. Τρόπος Συμμετοχής: Για κάθε 1 κρέπα που αγοράζει ο εκάστοτε πελάτης (με οποιαδήποτε υλικά της επιλογής του πελάτη αλμυρής ή γλυκιάς κρέπας), του δίνεται η δυνατότητα να πάρει άλλη 1 κρέπα ίσης ή μικρότερης αξίας ΔΩΡΕΑΝ. Ο πελάτης χρεώνεται με την πιο ακριβή κρέπα και παίρνει ΔΩΡΕΑΝ την πιο φθηνή.

  4. Λοιποί όροι:Η Ενέργεια περιλαμβάνει όλα τα είδη κρέπας (αλμυρή και γλυκιά κρέπα) και ο πελάτης επιλέγει τα υλικά που επιθυμεί από τα διαθέσιμα στο εκάστοτε κατάστημα ΒΕΑΤ. Η Ενέργεια ισχύει μόνο για παραλαβή από το Κατάστημα (υπηρεσία take away) και για κατανάλωση στη σάλα (υπηρεσία sit in). Δεν ισχύει για την υπηρεσία delivery. Η Ενέργεια δεν ισχύει σε συνδυασμό με άλλες προωθητικές/εκπτωτικές ενέργειες.
    H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της Ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την Ενέργεια με σχετική ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της Ενέργειας κάθε υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.