Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ

Εύρεση Κατάλληλου Σημείου
Σχεδιασμός & Υλοποίηση Καταστήματος
Υποστήριξη στην Στελέχωση Καταστήματος
Εκπαίδευση Προσωπικού- Παροχή Εγχειριδίων Εκπαίδευσης
Συμπληρωματική Εκπαίδευση κατά την Λειτουργία- Επιμορφωτικά Σεμινάρια